Wet-/regelgeving

K-peil

Het K-peil is een indicatie van van de globale warmte-isolatie van het gebouw. In tegenstelling tot het E-peil, geldt het K-peil voor het gehele gebouw. Door koudebruggen (bouwknopen) kan in de gebouwschil extra warmteverlies ontstaan. Deze hebben dan ook een negatieve invloed op het K-peil. In de ontwerpfase kan de EPB-verslaggever bepalen of een koudebrug aanvaard wordt voor de energieprestatieregelgeving.

In de volgende gevallen moet een project aan de K-peil eis voldoen:

 • bij nieuwbouw
 • bij herbouw
 • bij ontmanteling
 • bij gedeeltelijke herbouw waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
 • bij gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid
 • bij uitbreiding waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
 • bij uitbreiding met minstens één wooneenheid 
 • bij een functiewijziging

Het K-peil dat maximaal behaalt mag worden hangt af van de datum van de bouwaanvraag en van de bestemming van het gebouw. De K-peil eis is opgenomen in het overzicht van de EPB-eisen.

E-peil

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning, incl. installaties. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Aan het E-peil ligt een uitgebreide berekening ten grondslag waarin o.a. rekening wordt gehouden met:

 • De isolatie.
 • De luchtdichtheid.
 • De compactheid.
 • De oriëntatie en bezonning van het gebouw.
 • De invloed van de vaste installaties (verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting).

Welk E-peil behaalt moet worden, hangt af van de datum van uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding. Daarnaast is ook de bestemming van het gebouw (woning of niet-residentieel gebouw) en de functie (bij een niet-residentieel gebouw) van invloed. De minimale waarden voor het E-peil worden in onderstaande grafiek en in de downloads bij de EPB-informatie weergegeven.  

In haar streven om steeds energie-bewuster te gaan bouwen heeft de overheid het E-peil de laatste jaren sterk aangescherpt. Conform de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) moet vanaf 2021 elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (Bijna EnergieNeutraal) voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 het E30-peil moeten halen.

Dankzij isoleren een beter energieprestatiecertificaat 


Een energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. De energiescore* houdt geen rekening met verbruiksgegevens, maar wordt bepaald a.d.h.v. de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verschillende bouwdelen en de aanwezige installaties voor bijvoorbeeld ruimteverwarming en ventilatie. Het certificaat is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen. 

* De energiescore wordt weergegeven met een kengetal. Dit is een waarde in Kwh/m² die het jaarverbruik ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning aangeeft. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst (zie voorbeeld energieprestatiecertificaat).

Voor welke gebouwen geldt dit en wie kan het certificaat opmaken?

Op de site www.energiesparen.be kunt u lezen wanneer een energieprestatiecertificaat verplicht is en door wie deze kan worden opgemaakt.  

CE en DoP

     

Naar aanleiding van de invoering en handhaving van de CPR (Europese regelgeving) mogen de essentiële eigenschappen van alle bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm is vanaf 1 januari 2015 alleen maar middels CE en een DoP (Declaration of Performance) gecommuniceerd worden. 

In het kader van deze bepaling zijn onze DoP-verklaringen aangepast. De actuele versies zijn te vinden op deze site.